Mistrzowie formacji z poszczególnych fraterni spotkali się w Milanówku.

W dniach 19-21 czerwca w spotkaniu rekolekcyjnym w Milanówku k/Warszawy wzięło udział blisko 50 mistrzów formacji i przedstawicieli fraterni z Polski oraz z należących do polskiej Prowincji fraterni na Białorusi i w Bułgarii. Obecni byli także prowincjalny promotor świeckich dominikanów, o. Dariusz Kantypowicz, asystenci kilku fraterni – ojcowie Marek Pieńkowski, Marek Grzelczak, Wojciech Ożóg i Marek Miławicki, a także rada prowincjalna świeckich dominikanów z jej przełożoną, Małgorzatą Mazur.

Formować formatorów

Spotkanie stanowiło powrót do praktyki dorocznych rekolekcji dla formatorów, służących odnowie gorliwości i wymianie doświadczeń między osobami odpowiedzialnymi za wychowanie zgłaszających się do fraterni osób.

Bezpośrednią okazją do spotkania było zakończenie prac komisji ds. formacji, których owocem było opracowanie programu formacji i materiałów pomocniczych dla mistrzów. Zostaną one opublikowanie w formie przewodnika i trafią do wszystkich fraterni w polskiej Prowincji.

Wśród poruszanych w dyskusji tematów była m.in. kwestia tożsamości świeckich dominikanów, ich miejsca w strukturze Zakonu oraz potrzeby precyzyjnego używania nazw i określeń dla tej gałęzi Zakonu Kaznodziejskiego. Inspirujące wypowiedzi poszczególnych osób pomogły wskazać nowe sposoby mówienia o powołaniu do życia duchowością dominikańską w świecie. Rozmawiano także o formacji stałej dla profesów wieczystych oraz o podejmowanych formach apostolstwa, dzieląc się doświadczeniem poszczególnych wspólnot.

Uczestnicy spotkania odwiedzili także klasztor mniszek dominikańskich w Radoniach, włączając się w litanię do Serca Jezusowego, różaniec i Nieszpory i powierzając sprawy swoich fraterni modlitwie sióstr.

Pan nie zostawia nas w naszym powołaniu

Ostatniego dnia rekolekcji zgromadzonych odwiedził prowincjał polskich dominikanów, o. Paweł Kozacki. Było to okazją do przedstawienia aktualnego stanu przygotowań do świętowania Jubileuszu 800-lecia naszego Zakonu oraz do zmian organizacyjnych w strukturze Zakonu na terenie Ukrainy i Rosji.

W słowie wygłoszonym podczas Mszy na zakończenie rekolekcji o. Kozacki, nawiązując do Ewangelii o burzy na jeziorze, przypominał, że w każdej ludzkiej pasji przychodzi moment kryzysu. Gdy wydaje się, że otacza nas burza i jesteśmy sami, trzeba pamiętać, że to Pan rozpoczyna w nas dobre dzieło i że On go nigdy nie zostawia. „Skoro to Chrystus zaprasza nas na drogę powołania dominikańskiego, to nawet jeśli czasami nasi bracia i siostry stają się pewnego rodzaju przeszkodą w jego realizacji, On zawsze jest blisko. Warto do Niego się uciekać, by to On przeprowadzał nas na drugi brzeg” – zachęcał prowincjał, zwracając jednocześnie uwagę na paschalny wymiar perykopy o burzy na jeziorze.

W najbliższym czasie

Rada Prowincjalna poinformowała także, że za zgodą ojca Prowincjała rozpoczyna się tworzenie fraterni świeckich dominikanów przy klasztorze mniszek klauzurowych w Radoniach k/Warszawy. W ten sposób w jednym miejscu będą obecne wszystkie trzy gałęzie naszego Zakonu: mniszki jako gospodarze miejsca, jeden z braci jako ich kapelan i asystent fraterni oraz świeccy dominikanie.

Ponadto Rada przypomniała o kalendarzu na najbliższe miesiące. W dniach 11-15 września w Korbielowie odbędą się rekolekcje dla osób niezwiązanych dotąd z naszymi fraterniami, które chcą podjąć duchowość dominikańską w życiu świeckim. Z kolei w dniach 17-20 września odbędą się w Korbielowie ogólnopolskie rekolekcje świeckich dominikanów, połączone z wyborem nowego składu Rady Prowincjalnej na czteroletnią kadencję.